Szybki kontakt: 48 36 01 701

Projekt z Funduszy Europejskich 2017-2019

Żłobek realizuje projekt z Funduszy Europejskich:

pn. „Kacperek Rośnie w Siłę!”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy. Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Twoje dziecko warto zapisać do żłobka, ponieważ:

– dzieci, które chodzą do żłobka, rozwijają się szybciej intelektualnie i społecznie,
– szybciej nawiązują kontakty społeczne i emocjonalne,
– mają większy zasób słów,
– lepiej radzą sobie w przedszkolu,
– są we właściwy i profesjonalny sposób przygotowane do dalszej drogi edukacyjnej – lepiej się uczą.

Jednak, by tak się stało, żłobek musi prezentować wysoki standard i jakość opieki.

Dlatego u nas Twoje dziecko otrzyma:

– profesjonalnie wyposażone sale,
– program edukacyjno-wychowawczy,
– opiekę pielęgniarki i kadry z odpowiednimi kwalifikacjami,
– dla alergików indywidualną dietę,
– trening uwagi słuchowej i chęci mówienia.

Żłobek powstaje w ramach projektu

Nr umowy: RPMA.08.03.01-14-7037/16-00

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2019 r. na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim ziemskim i mieście Radom.

Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent – ,,KACPEREK” – ŻŁOBEK Ewa Chojnacka, z siedzibą w Radomiu.

Projekt zakłada ułatwienie powrotu na rynek pracy 42 kobietom z powiatu radomskiego i miasta Radom, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 42 miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobku i zapewnienie opieki, w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 r.

Uczestniczki projektu zobowiązane są do zapewnienia środków własnych przeznaczonych na współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w żłobku, w wysokości nie przekraczającej 20% kosztów pobytu dziecka danej uczestniczki, w danym miesiącu. Szczegóły wielkości współfinansowania zostaną określonej w Umowie udziału w projekcie.

Regulamin rekrutacji uczestników oraz Formularz rekrutacyjny podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Beneficjent oraz w biurze projektu Beneficjenta, w Radomiu.

Proces rekrutacji

Rekrutacja do projektu składa się z następujących etapów:

I etap: wstępna ocena formalna Formularza rekrutacyjnego prowadzona na bieżąco przez Specjalistę ds. promocji i rekrutacji
II etap: ocena formalna i merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem kwalifikowalności do udziału w Projekcie kandydatki na Uczestnika Projektu oraz spełnienia dodatkowych kryteriów oceny prowadzona przez Komisje Rekrutacyjną.

Kontakt

tel: 48 36 01 701
kom: 500 262 513
kom II: 502 353 987
kacperek.radom@op.pl

Gdzie jesteśmy?

Żłobek „Kacperek”
mieści się w Radomiu,
ul. Sobieskiego 1/4 U
ul. Chałubińskiego 6

Mapa
Wirtualny spacer

Zapraszamy na wirtualny
spacer po naszym żłobku.

PRZEJDŹ